सिलबन्दी बोलपत्र सूचना

Mineral Gypsum आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना

 बोलपत्र दर्ता मिती:फागुन १३, २०७७   बोलपत्र / टेंडर खुल्ने मिति:फागुन १३, २०७७
 Attachment: Website_Notice_of__Mineral_Gypsum_HCIL.NCB.17.077.078.pdf

Mineral Gypsum आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना

1065

4000 MT- Mineral Gypsum आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना

अन्य सूचनाहरू

 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ २७, २०७७
 Pre Heater Fan Shaft आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: माघ १९, २०७७ - फागुन ३, २०७७
 L.T. APFC Auto/Manual Panel with Capacitor Bank आपुर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: माघ १९, २०७७ - फागुन १९, २०७७
 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ ३, २०७७
 Lubricants आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ ३, २०७७
 Eccentric Shaft as Drawing No. HCIL-1010 आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: माघ ४, २०७७ - माघ १९, २०७७
 Engine Oil SAE 15 W 40 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस २९, २०७७
 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ १, २०७७
 cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: पुस १६, २०७७ - माघ १, २०७७
 Supply, Deliveryof Spherical Roller Bearing आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: पुस १४, २०७७ - पुस २७, २०७७
 Weighing Metal आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: पुस १३, २०७७ - पुस २७, २०७७
 Ceplattyn Kg 10 HMF or Equivalent Grease आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस ९, २०७७
 Total Station Set र Prism Set आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: पुस ८, २०७७
 Slotted Lining Plate सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: पुस ३, २०७७ - पुस १७, २०७७
 साबुनको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: पुस ३, २०७७ - पुस १७, २०७७
 सिमेन्ट को बिक्रि मूल्य सम्बन्धी सूचना
 Brick Lining कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: पुस १, २०७७ - पुस १५, २०७७
 Lubricants आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस १, २०७७ - पुस १५, २०७७
 Brick Holder. आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: मंसिर २६, २०७७ - पुस १०, २०७७
 Hydraulic Oil SAE 10W आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: मंसिर २४, २०७७ - पुस ८, २०७७
 Diesel Generator भाडामा लिने कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर २३, २०७७ - पुस ७, २०७७
 Total Station Set र Prism Set आपूर्तिको पूनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: मंसिर १७, २०७७ - पुस १, २०७७
 Non-coking Coal आपूर्ति कार्यको पूनः बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर १७, २०७७ - पुस १७, २०७७
 Cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १७, २०७७ - पुस १, २०७७
 Transmission Roller Chain सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १६, २०७७ - मंसिर ३०, २०७७
 R.A.B.H.Clamp (315*292) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १६, २०७७ - मंसिर ३०, २०७७
 Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर १६, २०७७ - पुस १, २०७७
 Refractory Bricks आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर १६, २०७७ - पुस १६, २०७७
 पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर १०, २०७७ - मंसिर २५, २०७७
 साबुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: मंसिर १०, २०७७ - मंसिर २४, २०७७
 Hydraulic Oil SAE 10W आपूर्ति कार्य
मिती: कात्तिक २८, २०७७
 Insulation Brick सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: कात्तिक २८, २०७७ - मंसिर १२, २०७७
 Diesel Generator Set आपूर्ति कार्य
मिती: कात्तिक २८, २०७७ - मंसिर २८, २०७७
 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: कात्तिक २७, २०७७ - मंसिर ११, २०७७
 Cloth (Poplin) सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: कात्तिक २६, २०७७ - मंसिर १०, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: कात्तिक १९, २०७७ - कात्तिक २५, २०७७
 Rubber conveyor Belt वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक १४, २०७७ - मंसिर १४, २०७७
 Servogem EP2 Grease or Equivalent आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक ४, २०७७ - कात्तिक १८, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-220 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक ४, २०७७ - कात्तिक १८, २०७७
 Bucket Elevator आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक ३, २०७७ - कात्तिक १७, २०७७
 Biometric Attendance System खरिद÷आपूर्ति तथा जडान गर्ने कार्य
मिती: कात्तिक २, २०७७ - कात्तिक १७, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-320 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ३०, २०७७ - कात्तिक १४, २०७७
 उद्योगका कर्मचारीहरुलाई कार्यालयस्थल लामसुरे सम्म ल्याउन र तोकिएको स्थान सम्म पु¥याउने कार्यको लागि आवश्यक Staff Pickup २ (दुई) वर्षको लागि सन्चालन गर्ने कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज २८, २०७७ - कात्तिक २८, २०७७
 दक्ष तथा अदक्ष कामदार खरिद÷आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज २५, २०७७ - कात्तिक २५, २०७७
 D.G. Set मर्मत कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: असोज २०, २०७७ - कात्तिक ४, २०७७
 Manual Chain Hoist and Lever वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज २१, २०७७ - कात्तिक २१, २०७७
 Total Station Set र Prism Set आपूर्ति कार्य
मिती: असोज २०, २०७७ - कात्तिक ४, २०७७
 Tyre Tube आपूर्ति कार्य
मिती: असोज १८, २०७७
 Senior Loader Operator आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज १६, २०७७ - कात्तिक २, २०७७
 Non - Coking Coal आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज १६, २०७७ - कात्तिक १६, २०७७
 उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको खानीको क्रशर वाट १०००० मे.टन चुनढुंगा ढुवानी÷आपूर्ति कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज १६, २०७७ - कात्तिक १६, २०७७
 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: असोज १३, २०७७ - असोज २७, २०७७
 Bucket Elevator सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: असोज ८, २०७७ - असोज २२, २०७७
 शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ८, २०७७ - असोज २३, २०७७
 Industrial Gear Oil ISO-220 आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ६, २०७७ - असोज १९, २०७७
 Manual Chain Hoist & Lever आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: असोज ५, २०७७ - असोज १९, २०७७
 D.G. Set मर्मत कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: भदौ २४, २०७७ - असोज ७, २०७७
 Crusher Hammer आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: भदौ १८, २०७७ - असोज १, २०७७
 Reduction Gear Box आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: जेठ २८, २०७७ - असार १०, २०७७
 EN- 8 Round Bar, S.S. sheets & Strips आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: जेठ २८, २०७७ - असार १०, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु निर्धारित समयमा नै दर्ता तथा खोलिने वारे सूचना ।
मिती: जेठ २७, २०७७
 १ थान H.T. Motor मर्मत सम्वन्धी सूचना ।
मिती: जेठ २५, २०७७ - असार ७, २०७७
 4000 Mt. Iron Ore आपुर्ति कार्य सम्बन्धी पूनःबिधुतिय बोलपत्र आह्वान सूचना
मिती: जेठ २, २०७७ - जेठ १६, २०७७
 व्याट्रि कन्टेनर, स्ट्याण्ट तथा कनेक्टर सहित २ भोल्ट, २०० ए.एच.को लिड एसिड व्याट्रि आपूर्ति, जडानी तथा संचालन कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: जेठ १६, २०७७ - असार १४, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना ।
मिती: जेठ १४, २०७७
 पुन म्याद थप सम्बन्धि सूचना
मिती: जेठ १४, २०७७
 वोलपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धी सूचना !
मिती: जेठ १२, २०७७
 पुन म्याद थप गरिएको सूचना
मिती: बैशाख ३०, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना ।
मिती: बैशाख ३०, २०७७
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद पुन थप गरिएको सूचना ।
मिती: बैशाख ५, २०७७
 पुन म्याद थप गरिएको सूचना
मिती: बैशाख ५, २०७७
 म्याद थप गरिएको सूचना ।
मिती: चैत १८, २०७६
 वोलपत्र तथा दरभाउपत्र प्रस्तावहरु पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।
मिती: चैत १८, २०७६
 Brick Lining कार्य ३० मिटर
मिती: चैत ७, २०७६ - बैशाख ७, २०७७
 Industrial Inkjet Printing Ink आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान
मिती: चैत ६, २०७६ - चैत २०, २०७६
 सूचना
मिती: चैत ६, २०७६
 पुनः Carbon Brush (नमुना अनुसार को) आपुर्ति कार्य
मिती: चैत ५, २०७६ - चैत ११, २०७६
 Fire Cement 60% आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ३०, २०७६ - चैत ६, २०७६
 ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको बोरा लोडिड्ड कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: फागुन २४, २०७६ - फागुन २८, २०७६
 L.T. APFC Auto/Manual Panel with Capacitor Bank आपुर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: फागुन १९, २०७६ - चैत १९, २०७६
 Industrial Gear Oil ISO- 320 आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: फागुन १६, २०७६ - फागुन २२, २०७६
 ७००० मेट्रिक टन Non - Coking Coal आपुर्ति कार्य सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन १४, २०७६ - चैत १४, २०७६
 Supporting Roller सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन १४, २०७६ - फागुन २८, २०७६
 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electronic Ear for Mill Level Indication आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: फागुन १४, २०७६ - फागुन २९, २०७६
 Motor with Gear Box सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन १४, २०७६ - फागुन २०, २०७६
 Engine Oil SAE 30 आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन १२, २०७६ - फागुन २७, २०७६
 Enamel Cupper Wire सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन १२, २०७६ - फागुन २७, २०७६
 Lubricants आपुर्ति कार्य सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र प्रस्ताब आह्वान सूचना
मिती: फागुन ९, २०७६ - फागुन २८, २०७६
 Hydraulic Oil 10W आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ९, २०७६ - फागुन २३, २०७६
 Stain Less Steel Strip सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन ८, २०७६ - फागुन १४, २०७६
 Industrial Bearings, Housing and Adopter Sleeves वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: फागुन ७, २०७६ - चैत ७, २०७६
 Stteped Lining Plate सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: फागुन ६, २०७६ - फागुन २०, २०७६
 Eccentric Shaft as Drawing No. HCIL-1010 आपुर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !
मिती: फागुन ५, २०७६ - फागुन १९, २०७६
 ६००० मिटर Poplin Cloth आपुर्ति कार्य
मिती: फागुन ३, २०७६ - फागुन ११, २०७६
 Alumina Castable 60% आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ३, २०७६ - फागुन १९, २०७६
 Carbon Brush (नमुना अनुसारको ) आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: फागुन ३, २०७६ - फागुन १९, २०७६
 २० लाख बोरा सिमेन्ट कारखानास्थल लामसुरे बाट ट्रक, टिपर, ट्रयाक्टर आदिमा चांग (छली) मिलाएर लोड गर्ने तथा प्याकिंग प्लान्टमा पोखिएको सिमेन्ट रिचार्ज र धुलो सरसफाई गर्ने कार्य
मिती: माघ २६, २०७६ - फागुन २७, २०७६
 ३८० केजी सेप्लाटिन KG-10 HMF Grease or Equivalent आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ६, २०७६
 Leather Hand Gloves (half Size) as per sample- 5630 Pairs आपूर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ७, २०७६
 ५० के जी सिमेन्ट प्याक भएको बोरा लोडिङ्ग कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ६, २०७६
 Table Linner आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: माघ २१, २०७६ - फागुन ६, २०७६
 Grate Bar सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
मिती: माघ १७, २०७६ - माघ २३, २०७६
 Supply and Delivery of Motor with Gear Box
मिती: माघ १२, २०७६ - माघ २६, २०७६
 ५००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल आपूर्ति कार्य
मिती: माघ १२, २०७६ - फागुन १३, २०७६
 Grease EP-2 (Servo-gem or Equivalent) आपुर्ति कार्य
मिती: माघ १०, २०७६ - माघ २४, २०७६
 ६ हजार मिटर पोप्लिन कपडा आपुर्ति कार्य (नमुना अनुसार को )
मिती: माघ १०, २०७६ - माघ २४, २०७६
 Stepped Lining Plate सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: माघ ८, २०७६ - माघ १२, २०७६
 Pressure Differential Transmitter आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: माघ ८, २०७६ - माघ २२, २०७६
 Supply and Deliver of 4000 MT. Iron Ore
मिती: माघ ७, २०७६ - फागुन ८, २०७६
 Stainless Steel Strip आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: माघ १, २०७६ - माघ १५, २०७६
 लाइनिङ्ग प्लेट CE-155 आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना
मिती: पुस २५, २०७६ - माघ १०, २०७६
 Tyre Tube With Flap सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस १७, २०७६ - पुस २३, २०७६
 P.P. Woven Bags आपूर्ति कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: पुस १६, २०७६ - माघ १७, २०७६
 ग्रेट बार, HCIL-67 आपुर्ति कार्य
मिती: पुस १६, २०७६ - माघ १, २०७६
 पुनः स्टेप लाइनिङ्ग प्लेट तथा सोल्डर सिइ–१३५ आपुर्ति कार्य
मिती: पुस १६, २०७६ - पुस २१, २०७६
 ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको बोरा लोडिङ कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना
मिती: पुस १, २०७६ - पुस ७, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर ५, २०७६ - मंसिर ११, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: मंसिर ५, २०७६ - मंसिर ११, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: कात्तिक २६, २०७६ - मंसिर २, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ६, २०७६ - असोज १२, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: असोज ६, २०७६ - असोज १२, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २२, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २३, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २४, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २४, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २३, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ २४, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ ११, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १२, २०७६ - भदौ १६, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६ - भदौ १६, २०७६
 सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ ५, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ ५, २०७६
 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
मिती: भदौ १०, २०७६ - भदौ ७, २०७६
 बिक्री निर्देशिका
मिती: भदौ १०, २०७६